Všeobecní obchodní podmínky

1) Úvodní ustanovení

 

Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím – společností IT – COMPUTERS s.r.o. se sídlem Ľ. Fullu 1988/12, 960 01 Zvolen, IČO: 50 211 749, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Banská Bystrica, oddíl Sro, vložka č. 29388 / S (dále jen jako “společnost IT – COMPUTERS”) a kupujícím, který je podnikatelem nebo spotřebitelům (dále jen “kupující”).

 

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

Právní vztahy společnosti IT – COMPUTERS se spotřebitelem výslovně neupravené těmito Podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č 40/1964 Sb., občanský zákoník v aktuálně účinném znění jakož i předpisy souvisejícími, zejména, avšak nejen, zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen “Zákon o ochraně spotřebitele”).

 

Podnikatelem je každá osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba podnikající na základě živnostenského nebo jiného oprávnění podle zvláštních předpisů, včetně výkonu zemědělské výroby, a to kromě fyzických osob, které nekonají v rámci své podnikatelské činnosti.

 

Pokud uvede kupující v objednávce své identifikační číslo (IČO), bere na vědomí, že se na něj vztahují ustanovení těchto Podmínek určené pro podnikatele.

 

Právní vztahy společnosti IT – COMPUTERS s kupujícím, kterým je podnikatel, výslovně neupravené těmito Podmínkami ani smlouvou mezi společností IT – COMPUTERS a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, jakož i dalšími příslušnými předpisy. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi Podmínkami a individuální smlouvou má přednost text smlouvy.

 

 

 

 

2) Koupě zboží

 

 1. Vznik smluvního vztahu

 

Pokud je kupujícím spotřebitel, nabídka na koupi zboží společností IT – COMPUTERS na její internetové stránce je výzvou k podání návrhů na uzavření kupní smlouvy, přičemž návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslání objednávky s určeným obsahem kupujícím spotřebitelem, a kupní smlouva vzniká přijetím objednávky společností IT – COMPUTERS. Toto přijetí společností IT – COMPUTERS také obsahuje odkaz na dohodnutý obsah smlouvy, aktuální znění Podmínek a reklamačního řádu společnosti IT – COMPUTERS. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit jen písemnou dohodou stran (včetně dohody prostřednictvím e-mailů) nebo na základě zákonných důvodů.

 

Pokud je kupující podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu společnosti IT – COMPUTERS kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem. Za případné chyby při přenesení dat společnost IT – COMPUTERS neodpovídá.

 

Uzavřená smlouva je společností IT – COMPUTERS uchovávána během nevyhnutelné doby podle zákona, a to za účelem jejího úspěšného splnění, přičemž není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto Podmínky jsou k dispozici na internetové stránce společnosti IT – COMPUTERS, přičemž jejich aktuální verze je zasílána kupujícímu při potvrzení objednávky, zejména z důvodu její přístupnosti a reprodukovatelnosti ze strany kupujícího.

 1. Objednávka

 

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

 

Objednávat je možné následujícími způsoby:

 • prostřednictvím e-shopu na webové stránce www.gigapc.sk.

 

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy zanikne smlouva mezi společností IT – COMPUTERS a kupujícím, a to s účinky, jakoby ani nevznikla, za těchto rozväzovacích podmínek:

 1. a) společnost IT – COMPUTERS zjistí, že kupující si objednal zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému společnosti IT – COMPUTERS, přičemž kupní smlouva takto zaniká okamžikem informování kupujícího o takové skutečnosti společností IT – COMPUTERS;
 2. b) společnost IT – COMPUTERS zjistí zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, přičemž kupní smlouva takto zaniká okamžikem informování kupujícího o takové skutečnosti společností IT – COMPUTERS.

Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemá kupní smlouva právní následky.

 

Objednávky přes internet lze uskutečnit nepřetržitě.

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci společnost IT – COMPUTERS neodpovídá za nedodržení dohodnuté doby objednávek.

O době objednávek pro vybrané dny pracovního klidu budou zákazníci informováni na stránkách www.gigapc.sk

 1. Dodání zboží

 

Společnost IT – COMPUTERS kupujícímu předá věc, i doklady, které se k věci vztahují, poskytne digitální obsah či licenci, která je předmětem koupě a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci, případně licenci k ní, a to v souladu se smlouvou. Kupující musí věc či digitální obsah řádně převzít a zaplatit dohodnutou kupní cenu. Za odevzdání věci se rovněž považuje, když společnost IT – COMPUTERS umožní kupujícímu nakládat s věcí, resp. digitálním obsahem v místě plnění, což kupujícímu i včas oznámí.

 

Společnost IT – COMPUTERS předá kupujícímu zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení, a to v dohodnutém balení, jinak v balení obvyklém, vždy však v balení potřebném pro řádné zachování a ochranu věci. Kupující podnikatel nemusí obdržet od společnosti IT – COMPUTERS návod k použití v slovenském jazyce, pokud jím společnost IT – COMPUTERS nedisponuje.

 

Kvůli prevenci před vznikem škod kupující bere na vědomí, že společnost IT – COMPUTERS může dodat zboží kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a / nebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 2000, – Eur včetně DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Neprodleně poté, co kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, společnost IT – COMPUTERS zboží dodá v souladu s požadavky kupujícího stanovenými v objednávce.

 

Kupující může používat digitální obsah koupen u společnosti IT – COMPUTERS jen způsobem uceleně s Podmínkami, s právními předpisy upravujícími autorská díla a konkrétními licenčními podmínkami daného digitálního obsahu (např. Licenční smlouva pro koncového uživatele), v opačném případě je kupující povinen uhradit náhradu vzniklé škody a bere na vědomí možné riziko i trestněprávních následků. Oprávněný způsob používání digitálního obsahu zejména zahrnuje zákaz kopírovat či jinak rozmnožovat koupen digitální obsah, zákaz zhotovovat z něj přepisy, díly a zákaz s ním nakládat v rozporu s autorskými právy, jinými právními předpisy nebo licenčními podmínkami daného digitálního obsahu. Přístup k digitálnímu obsahu může být zakázán či licence může být deaktivována pokud byl digitální obsah získán protiprávně.

 

Kupující může digitální obsah používat pouze pro svou osobní potřebu, ne na dosažení přímého nebo nepřímého komerčního prospěchu, ledaže mu opak dovolují konkrétní licenční podmínky k digitálnímu obsahu.

3) Osobní údaje

 

 1. Prohlášení společnosti IT – COMPUTERS o osobních údajích

 

Společností IT – COMPUTERS od kupujícího při své činnosti získává dobrovolným způsobem osobní údaje kupujícího, zejména spotřebitele (dále jen “Osobní údaje”), se kterými nakládá důvěrným a profesionálním způsobem v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb., O ochraně osobních údajů v účinném znění (dále jen jako “Zákon o ochraně osobních údajů”), zejména používá Osobní údaje pouze na nezbytné účely, chrání je před zneužitím a zpřístupňuje je jen v potřebném rozsahu.

 

Osobní údaje společnost IT – COMPUTERS neposkytuje třetím stranám, s výjimkou rozsahu potřebného pro doručení zboží a situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a místa dodání).

 

Osobní údaje používá společnost IT – COMPUTERS i na seznámení kupujících se svou nabídkou (marketingové akce). Pokud si kupující nepřeje dostávat e-maily ani být jinak seznamován s marketingovými akcemi společnosti IT – COMPUTERS, může o tomto rozhodnutí informovat společnost IT – COMPUTERS e-mailem (opt-out).

 

Společnost IT – COMPUTERS při zpracovávání Osobních údajů postupuje tak, aby subjekt údajů (zejména kupující nebo třetí osoba, je-li předmětem nákup ve prospěch třetího) neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

 1. Prohlášení kupujícího o osobních údajích a práva dotčených osob

 

Kupující dává společnosti IT – COMPUTERS svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely společnosti IT – COMPUTERS (zejména pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu společnosti IT – COMPUTERS, včetně elektronického projevu nesouhlasu e-mailem nebo prostřednictvím kontaktní stránky na webových stránkách společnosti IT – COMPUTERS.

 

Kupující má právo přístupu k Osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře) včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných právech k těmto údajům.

 

Kupující musí uvést při vyplňování objednávky pouze úplné a pravdivé údaje, přičemž musí v případě změny své údaje aktualizovat, a to nejpozději před provedením první objednávky následující po vzniku změny.

Kupující může poskytovat osobní údaje třetí osoby jako údaje pro doručení (jméno, příjmení, telefonní číslo) jen se souhlasem dotyčné osoby, přičemž bere na vědomí, že musí tuto osobu seznámit s postupy, právy a povinnostmi uvedenými v těchto Podmínkách.

 

Dotyčná osoba může písemně, e-mailem, nebo osobně v sídle společnosti od společnosti IT – COMPUTERS žádat:

 1. a) informace o stavu zpracování svých osobních údajů a o zdroji získání osobních údajů;
 2. b) opis zpracovávaných osobních údajů

opravu chybných, nekompletních nebo neaktuálních osobních údajů, jakož i jejich likvidaci. Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, s jejichž zpracováním kupující tímto vyslovuje souhlas, jsou obsaženy ve zvláštní sekci internetových stránek společnosti IT – COMPUTERS – (bude doplněn link).

 1. Zvláštní případy nakládání s osobními údaji

 

V rámci reklamačního řízení jsou od kupujících vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či digitální podpis. Všechny takto získané osobní údaje jsou zpracovány výhradně za účelem potřebným pro vyřízení reklamace.

 

Společnost IT – COMPUTERS může dále při poskytnutí souhlasu používat tzv. “Cookies” tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, a to podle Směrnice 95/46 / ES o účelu “cookies” či podobných nástrojů, kdy bude zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, které používají. Společnost IT – COMPUTERS pro tento účel určuje samostatné podmínky pro použití cookies ve zvláštní sekci internetových stránek společnosti IT – COMPUTERS – (bude doplněn link). Kupující, resp. jiní uživatelé internetové stránky společnosti IT – COMPUTERS mohou odmítnout, aby “cookies” nebo podobné nástroje byly uloženy do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

 

Společnost IT – COMPUTERS může z důvodu předcházení trestné činnosti a vzniku škod odmítnout objednávku kupujícím vytvořenou z blokované IP adresy, pokud je tato IP adresa na tzv. blacklistu. V případě problémů s objednávkou může kupující kontaktovat společnost IT – COMPUTERS prostřednictvím kontaktní stránky.

4) Ceny a platební podmínky

 

Všechny ceny jsou smluvní v souladu se zákonem č. 18/1996 Sb. o cenách v aktuálně účinném znění. V e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny zboží jsou konečné, čili jsou uvedeny včetně DPH, příp. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, avšak to se netýká případných poplatků za služby apod., které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby kupujícího z konkrétních možností v objednávkovém formuláři na stránkách společnosti IT – COMPUTERS.

 

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

 

Původní cena je takovou cenou zboží, kterou společnost IT – COMPUTERS nabízela bez zohlednění celkových možných bonusů, marketingových akcí či jiných slevových akcí na její provozovaném e-shopu nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž jako původní cena bude použita vždy cena zboží, která lépe odpovídá cenám daného výrobku na trhu.

 

Společnost IT – COMPUTERS akceptuje následující platební podmínky:

 1. v hotovosti při převzetí zboží na pobočce
 2. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce),
 3. předem uhrazením předběžné faktury

 

 1. nákup na splátky prostřednictvím firmy CETELEM

Vlastníkem zboží je až do dne úplného zaplacení kupní ceny společnost IT – COMPUTERS, avšak nebezpečí škody na věci přechází ze společnosti IT – COMPUTERS na kupujícího převzetím zboží kupujícím.

Fakturační údaje kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

5) Odstoupení od smlouvy

 

Odstoupení od smlouvy kupujícím, kterým je spotřebitel

Ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 102/2014 Sb. má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě odeslán dopis o odstoupení od smlouvy společnosti IT – COMPUTERS. Toto právo má kupující iv případě, pokud si zboží objednané prostřednictvím internetu vyzvedl osobně v prostorách výdejního místa společnosti IT – COMPUTERS.

Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy spolu s formulářem odstoupení od smlouvy jsou k dispozici na internetové stránce společnosti IT – COMPUTERS.

 

Odstoupení a zboží je třeba zaslat na adresu:

IT – COMPUTERS s.r.o.

V.P. Tótha 17, 960 01 Zvolen

 

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit nejpozději do 14 dnů od dne odstoupení od smlouvy úplný, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čistý, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může společnost IT – COMPUTERS požadovat po kupujícím částku odpovídající snížení hodnoty zboží (v souladu s §10 odst. 4 Zákona o ochraně spotřebitele).

 

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

 

Pokud se rozhodne kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, společnost IT – COMPUTERS doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu společnosti IT – COMPUTERS spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (což ale není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zda částka bude vyplacena v hotovosti nebo zda bude čerpána pro další nákup.

Spotřebitel bere na vědomí, že pokud odstoupí od smlouvy, ponese náklady na vrácení zboží společnosti IT – COMPUTERS, a pokud odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.

 

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu zaslán.

 

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruky a aktuální ceny vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen společností IT – COMPUTERS. Li souhlas podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady společnosti IT – COMPUTERS zpět. Společnost IT – COMPUTERS je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

 

Při vystavení dobropisu může být po kupujícím (jak spotřebiteli, tak podnikateli) vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů podle bodu II. (Ve smyslu zákona 122/2013 Sb., O ochraně osobních údajů).

 

Z důvodu ochrany práv kupujícího, pokud je kupujícím právnická osoba a bude požadovat vrácení peněz prostřednictvím proplacení dobropisu přímo na prodejně, bude příslušná částka vyplacena pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj statutárnímu orgánu nebo osobě, která se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

6) Dodací podmínky a záruka

 

 1. Způsoby dodání

Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

 • osobní odběr
 • zasílání přepravní službou UPS

 

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabídnuty podle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti.

V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému společnost IT – COMPUTERS neodpovídá Společnost IT – COMPUTERS za opožděné dodání zboží.

 1. Ustanovení o prohlídce zboží

Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval stav zboží (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého dodacího listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, které není ve shodě s kupní smlouvou tím, že balení je např. neúplné nebo poškozené. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od společnosti IT – COMPUTERS převezme, je nezbytné poškození popsat v dodacím listu, resp. jiném dokladu pro tento účel určeném společností IT – COMPUTERS.

 

 1. Reklamace

Neúplný nebo poškozené zboží je nutno neprodleně oznámit v Místě dodání, sepsat s pověřeným pracovníkem společnosti IT – COMPUTERS reklamační protokol a tento bez zbytečného odkladu odevzdat společnosti IT – COMPUTERS. Dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zboží nezbavují kupujícího práva věc reklamovat, dávají však společnosti IT – COMPUTERS možnost prokázat, že zboží nebylo dodáno v rozporu s kupní smlouvou.

 

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem společnosti IT – COMPUTERS a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

7) Závěrečná ustanovení

 

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád a dokument “Instrukce k nákupu”, a že s nimi souhlasí, a to ve znění účinném v okamžiku odeslání objednávky. Kopii Podmínek dostane kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu.

 

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce společnosti IT – COMPUTERS, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, reklamních a jiných log či patentů společnosti IT – COMPUTERS nebo jiných podnikatelů, pokud není v konkrétním případě zvláštní smlouvou včetně licenční smlouvy dohodnuto jinak.

 

Řešení případných sporů mezi společností IT – COMPUTERS a kupujícím doporučuje společnost IT – COMPUTERS nejdříve vzájemnou komunikací kupujícího a společnosti IT – COMPUTERS využitím kontaktu na internetové stránce společnosti IT – COMPUTERS, jinak je možné mimosoudní řešení i prostřednictvím oprávněných organizaci, např. České obchodní inspekce nebo mediační platformy Evropské unie.

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 14.10.2016. Společnost IT – COMPUTERS může změnit Podmínky i bez předchozího upozornění.

8)

Ochrana osobních údajů spotřebitele

V souvislosti se zavedením nové právní úpravy v oblasti ochrany osobních údajů – Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně jednotlivců s ohledem na zpracování osobních dat a o volném pohybu těchto údajů, a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen “GDPR”) a implementací opatření k zajištění shody společnosti IT – COMPUTERS s.r.o. s GDPR jakož i s tím spojené příslušné právní předpisy upravující ochranu osobních údajů (např. zákon č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, vyhláška Úřadu pro ochranu osobních údajů slovenské republiky), všeobecní informační povinnost ohledně ochrany osobních údajů zákazníků najdete na stránce http://www.it-computers.sk/povinnost-ochrany-ochrany-osobnych-udajov/